2016-12-28

Programy Operacyjne PISF 2017

Polski Instytut Sztuki Filmowej jest państwową instytucją kultury, która powstała w celu wspierania i rozwoju polskiej kinematografii oraz promowania rodzimej twórczości filmowej na całym świecie. Od 2006 roku Instytut wspiera finansowo rozwój kin lokalnych. Aktualnie w Programie Operacyjnym rozwoju kin można otrzymać dofinansowanie m.in. na projektor cyfrowy, układ do projekcji 3D, okulary do projekcji 3D, komputer do obsługi, lampa. Każdego roku odbywają się sesje podczas których Instytut podejmuję decyzję, które wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone.

PO ROZWÓJ KIN 2017:

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłasza Program Operacyjny Rozwój kin na 2017 rok o alokacji 6 mln zł.

Celem programu jest:
− tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
− wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych,
− dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów.

Program realizowany jest przez dwa priorytety:
Priorytet I: Modernizacja kin
Priorytet II: Cyfryzacja kin

PRIORYTET I: MODERNIZACJA KIN

1. Celem Priorytetu jest wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków ich funkcjonowania.

2. Rodzaje kwalifikujących się projektów:
2.1. Współfinansowanie budowy, modernizacji i adaptacji obiektów na cele związane z prowadzeniem działalności filmowej.
2.2. Współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej, w tym sprzętu umożliwiającego odbiór filmów przez osoby niepełnosprawne.
2.3. Inne działania realizujące cele Priorytetu.
3. Beneficjenci:

3.1. Podmioty prowadzące kino.
3.2. Instytucje filmowe, studia i wytwórnie filmowe.
3.3. Szkoły filmowe, stowarzyszenia lub fundacje, które prowadzą systematyczną działalność kinową.
3.4. Inne podmioty prowadzące działalność kinową.
4. Warunki dofinansowania:
4.1. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% budżetu przedsięwzięcia, z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej w pkt 4.2. i 4.3.
4.2. W przypadku gdy przedsięwzięcie ma lokalny lub regionalny charakter, ograniczony krąg odbiorców lub ze względu na niską wartość komercyjną nie mogłoby się odbyć bez dofinansowania przez Instytut, pod warunkiem zachowania zasady konieczności i proporcjonalności pomocy publicznej, dofinansowanie nie może przekroczyć 70% budżetu przedsięwzięcia.*
4.3. Limity dofinansowania przedsięwzięć stosuje się odpowiednio do udziału w budżecie tych
przedsięwzięć dotacji pochodzących z jakichkolwiek źródeł publicznych, z wyłączeniem środków
pochodzących z programów wspólnotowych, które na podstawie odrębnych przepisów lub decyzji
właściwych władz Unii Europejskiej mogą być kumulowane ze środkami publicznymi.
5. Kryteria wyboru zadań.
5.1. Kryteria oceny formalnej:
• poprawność formalna wniosku,
• dotychczasowa współpraca z PISF,
• terminowość i rzetelność rozliczeń beneficjenta, dotyczących przekazanych dotacji,
• kompleksowość, innowacyjność oraz zasadność realizacji projektu,
• brak zobowiązań finansowych wobec PISF wynikających z art. 19 Ustawy o kinematografii,
• udział podmiotów współfinansujących oraz wysokość deklarowanego udziału własnego w kosztach realizacji zadania.
5.2. Kryteria oceny merytorycznej:
• rozszerzenie i podniesienie jakości oferty,
• poprawę struktury kosztów funkcjonowania,
• zwiększenie zasięgu oddziaływania kina,
• nowatorstwo proponowanych rozwiązań,
• zastosowane technologie i standardy.
6. Warunki składania wniosków określone są w Części II: Tryb naboru i wyboru wniosków w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2017.

7. Warunki rozliczenia:
Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia dotacji zgodnie z warunkami określonymi w umowie, w tym w szczególności do przedłożenia Raportu Końcowego.

____________________________________________________
* W szczególnych przypadkach Dyrektor PISF może podjąć decyzję o zwiększeniu udziału PISF w budżecie projektu, lecz nie więcej niż do 90%.

PRIORYTET II: CYFRYZACJA KIN

1. Celem Priorytetu jest stworzenie Sieci Polskich Kin Cyfrowych.

2. Rodzaje kwalifikujących się projektów – współfinansowanie zakupu sprzętu do projekcji cyfrowych
o minimalnej rozdzielczości 2K w standardzie DCI.

3. Beneficjentami mogą być kina, które spełniają poniższe warunki:
3.1. Należą do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.
3.2. Prowadzą działalność programową na rzecz młodej widowni i edukacji filmowej.

4. Warunki dofinansowania:
4.1. Dotacje dla przedsiębiorców będą przyznawane na zasadzie pomocy publicznej de minimis.
4.2. Dofinansowanie będzie wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
4.3. Limity dofinansowania przedsięwzięć stosuje się odpowiednio do udziału w budżecie tych przedsięwzięć dotacji pochodzących z jakichkolwiek źródeł publicznych, z wyłączeniem środków pochodzących z programów wspólnotowych, które na podstawie odrębnych przepisów lub decyzji właściwych władz Unii Europejskiej mogą być kumulowane ze środkami publicznymi

6. Zasady przynależności do Sieci Polskich Kin Cyfrowych:
Kina na podstawie umowy o przyznanie dotacji przystępują do Sieci Polskich Kin Cyfrowych, którą w imieniu PISF koordynuje Filmoteka Narodowa. Umowa przynależności do SPKC zostaje zawarta na 10 lat. Kino przez okres obowiązywania umowy musi spełniać następujące warunki:
6.1. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy musi wyświetlać filmy na co najmniej 300 seansach łącznie.
6.2. Kina, które w danym roku kalendarzowym wyświetlają do 1000 seansów rocznie muszą zagrać min. 25% polskich seansów. Kina, które w danym roku kalendarzowym wyświetlają od 1001 do 1500 seansów rocznie muszą zagrać min. 20% polskich seansów. Kina, które w danym roku kalendarzowym wyświetlają powyżej 1500 seansów rocznie muszą zagrać min. 18% polskich seansów.
6.3. W każdym roku kalendarzowym kino musi wyświetlić minimum 10 tytułów spośród wszystkich filmów polskich, które miały premierę w danym roku. Każdy z ww. 10 tytułów musi być wyświetlony na minimum 6 seansach weekendowych (piątek, sobota, niedziela).
6.4. Kino musi prowadzić sprzedaż biletów za pośrednictwem programu kasowego i na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego.
6.5. Kino zobowiązuje się do umieszczenia w eksponowanych miejscach w kinie logo SPKC oraz informowania o przynależności do SPKC we wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych wykonywanych przez kino i dotyczących jego działalności (m.in. druki, strona internetowa, materiały reklamowe), a także do wyświetlania logo SPKC przed każdym seansem z projektora cyfrowego współfinansowanego przez PISF.

Kino może rozwiązać umowę przynależności do SPKC z zachowaniem okresu wypowiedzenia i pod warunkiem zwrotu dotacji udzielonej przez PISF.

Wskazany okres obowiązywania umowy może zostać skrócony wyłącznie na skutek czynników niezależnych od kina i po wyrażeniu zgody przez PISF w formie aneksu do umowy.

PO EDUKACJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FILMOWEJ

W ramach Programów Operacyjnych PISF, instytyut przeznaczył kwotę 25 mln zł. na Edukację i upowszechnianie kultury filmowej.

Celem programu jest:
• edukacja filmowa, w tym szczególnie młodej widowni,
• wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu
do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
• wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego twórców filmowych,
• wzmacnianie twórczego i innowacyjnego potencjału polskiego szkolnictwa filmowego,
• promocja filmów o szczególnych walorach artystycznych,
• wspieranie procesu cyfrowej rekonstrukcji filmów i zachowanie archiwalnych zbiorów
filmowych,
• rozwój badań i analiz naukowych z zakresu kinematografii i rynku audiowizualnego,
• przeciwdziałanie piractwu.

Program realizowany jest przez pięć Priorytetów:

• Priorytet I: Edukacja filmowa i kształcenie profesjonalne
• Priorytet II: Wydarzenia filmowe
• Priorytet III: Filmowe inicjatywy lokalne
• Priorytet IV: Rekonstrukcja cyfrowa
• Priorytet V: Badania i rozwój

Daty sesji Programów Operacyjnych PISF 2017 dla kin:

PO Rozwój kin
• sesja 1/2017: od 7 do 21 grudnia 2016 roku
• sesja 2/2017: od 26 czerwca do 11 lipca 2017 roku

PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej:
• sesja 1/2017: od 7 do 21 grudnia 2016 roku
• sesja 2/2017: od 26 czerwca do 11 lipca 2017 roku


Wnioski do wszystkich Programów Operacyjnych PISF na rok 2017 przyjmowane będą wyłącznie na formularzach udostępnionych w Internetowym Systemie Składania Wniosków PISF >>

Opis Programów operacyjnych PISF na rok 2017 [pdf] >>

Kontakt z Działem Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji: tel. +48 22 42 10 156, e-mail: duk@pisf.pl

Firmy oferujące sprzęt cyfrowy do kin w Polsce:

Arttech Cinema, ul. Przy Agorze 28/104, Warszawa, tel. (22) 828 81 80
Awaco Project, Al. Niepodległości 124, Warszawa, tel. (22) 851 01 21
Cine Project Polska, ul. Tomaszowskiego 11, Poznań, tel. (61) 825 45 56
Kinekspert / Digital Cinema Polska sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 167, Łódź, tel. (42) 647 19 61
Kino Digital, ul. Wólczyńska 133 lok.32, Warszawa, tel. 0 669 333 367

Źródło: PISF

Tagi: cyfryzacja, modernizacja, kino, edukacja filmowa,

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2023  >>
 01  02  03  04
 05  06 07 08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28
partnerzy: