2013-07-18

Chojnicki Dom Kultury ogłosił przetarg na cyfryzację kina

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) dostawę i montaż zestawu kinowego do projekcji 2D i 3D w systemie pasywnym, b) dostawę i montaż ekranu do projekcji 3D na istniejącej konstrukcji metalowej, odpowiedniego do zaoferowanego projektora, c) dostawę i montaż systemu nagłośnienia kinowego, d) zestrojenie projektora z systemem nagłośnienia i zespołem ekranowym, e) dostawę, instalację, uruchomienie i zestrojenie urządzeń wraz z przeszkoleniem pracowników w obsłudze zamówionego sprzętu. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę ma być fabrycznie nowy, nieużywany, tj. nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, nie obciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, w ilości i o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być dopuszczony do sprzedaży w Polsce i posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. Dostarczony sprzęt nie będzie posiadać wad fizycznych i prawnych oraz będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji obciążających zamawiającego. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: a) uczestnictwo Wykonawcy podczas pierwszej projekcji u Zamawiającego, b) dostarczenie instrukcji obsługi, atestów, aprobat technicznych wraz z dokumentacją techniczną projektora (wszystko w języku polskim), c) wykonanie zasilania, wentylacji w kabinie i wymiana okienka projekcyjnego, d) udzielenie min. 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wszystkie dostarczone urządzenia, e) dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy karty gwarancyjnej, f) termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji, o okres zaczynający się datą zgłoszenia jej na piśmie, a zakończony dniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad, czy też usterek, g) maksymalny termin realizacji usług serwisowych wynosi 12 godzin w dni robocze, 16 godzin w dni świąteczne. Przez termin realizacji usług serwisowych Zamawiający rozumie czas, w jakim Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone usterki lub dostarczyć urządzenia zamienne, h) świadczenie przeglądu gwarancyjnego minimum jeden raz w roku w okresie gwarancji (w ramach zamówienia i w ramach wynagrodzenia ofertowego), i) świadczenie serwisu dotyczącego wykrytych usterek i wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, j) świadczenie serwisu pogwarancyjnego (wg odrębnej umowy zawartej po okresie gwarancyjnym) oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji, nie krócej jednak niż 3 lata od upływu gwarancji. Czas dostępu do serwisu nie dłuższy niż 24 godziny, k) zapewnienie 24-godzinnego zdalnego monitoringu na dostarczony sprzęt i zobowiązanie się Dostawcy do realizacji napraw oprogramowania w czasie rzeczywistym..

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie: /www.chdk-chojnice.pl

Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych

Nie masz jeszcze konta?
<<  lipiec 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06 07 08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
partnerzy: