2014-11-06

Dofinansowanie z MKiDN.

Do 30 listopada br. można ubiegać się o dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet 3 - „Infrastruktura domów kultury.”

„Celem Programu „Rozwój infrastruktury kultury” jest wsparcie infrastruktury i poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół i uczelni artystycznych oraz domów kultury.”

Program „Rozwój infrastruktury kultury” składa się z trzech priorytetów:

 • Infrastruktura kultury
 • Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
 • Infrastruktura domów kultury

Rodzaje kwalifikujących się projektów.

W ramach priorytetu Infrastruktura domów kultury można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych służących prowadzeniu edukacji kulturalnej:

1) robót budowlanych, w tym rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakupu wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
2) zakupu wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
3) przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko;
4) zadań dotyczących budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych, wraz z zakupami niezbędnych urządzeń budowlanych oraz wyposażenia, współfinansowanych w ramach programów europejskich.

Beneficjenci programu.

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:
1) domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki;
3) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Planowane terminy naborów w ramach priorytetu.

I nabór - do 30 listopada 2014 roku
II nabór - do 31 marca 2015 roku

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu. W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu II naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do priorytetu.

Wnioski należy składać w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem: https://esp.mkidn.gov.pl >>

Szczegółowy opis Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015 znajduje się po linkiem: http://mkidn.gov.pl >>

Źródło: MKiDN

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10 11 12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31
partnerzy: