2015-11-10

Nabór wniosków o dofinanswoanie dla instytucji kultury.

Do 30 listopada br. trwa nabór wniosków do ogłoszonych przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską Programów MKiDN na rok 2016.

Program „Rozwój infrastruktury kultury” składa się z następujących priorytetów:

• Infrastruktura kultury
• Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
• Infrastruktura domów kultury

Cele priorytetu:

Strategicznym celem priorytetu „Infrastruktura kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Szeroki katalog działań, obejmujący prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, daje możliwość finansowania zadań w obszarze sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza materiałowo-technicznego podmiotów objętych zakresem priorytetu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: 1) domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; 2) biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki; 3) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1 i 2

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2015 roku oraz do 31 marca 2016 roku. W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

W tym roku, po raz pierwszy można też ubiegać się o dofinansowanie w ramach priorytetu „Kultura Dostępna”

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa Polskiego w tym państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Działania programowe programu Kultura Dostępna zakładają współpracę ponadinstytucjonalną i międzysektorową, przy jednoczesnym tworzeniu ogólnopolskiej sieci partnerów działających na rzecz udostępniania dóbr kultury oraz informacji o tanich i darmowych wydarzeniach kulturalnych. Wśród partnerów znajdą się przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych i oświatowych, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych.

O Programie Kultura Dostępna >>

Jak złożyć wniosek?

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Regulaminy Programów MKiDN na rok 2016 >>

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2022  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09  10  11  12  13
14 15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
partnerzy: