2015-02-03

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działalność PISF.

W czwartym kwartale ubiegłego roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, która obejmowała okres funkcjonowania Instytutu.

W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że "Polski Instytut Sztuki Filmowej prawidłowo finansował przedsięwzięcia z zakresu kinematografii, realizując w ten sposób mecenat państwa nad działalnością w dziedzinie kinematografii." NIK zaznaczyła, że "dofinansowane przez PISF przedsięwzięcia pozytywnie przyczyniły się do rozwoju polskiej kinematografii."

W wystąpieniu pokontrolnym NIK podkreśliła, że "zasady stosowane przez PISF były transparentne i eliminowały występowanie mechanizmów korupcjogennych oraz uznaniowość w podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu." W ocenie Izby, "wprowadzony przez Instytut system wyboru dofinansowanych przedsięwzięć jest zgodny z ustawą o kinematografii oraz aktami wykonawczymi."

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła także, że "wprowadzone uregulowania dotyczące naboru i wyboru wniosków o dofinansowanie określające m.in. katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych do sfinansowania środkami dotacji oraz limity kosztów technicznych i technologicznych produkcji filmowej służą efektywnemu gospodarowaniu środkami publicznymi." Ustalono, iż "Instytut przewidział także możliwość dofinansowania kosztów promocji filmu, w ramach wniosków producentów kierowanych do PISF, wzmacniających pozycję producenta w negocjacjach z dystrybutorem."

Najwyższa Izba Kontroli zaznaczyła, że "jednym z głównych priorytetów PISF jest wspieranie artystycznego kina autorskiego oraz debiutów reżyserskich." Kontrolerzy Izby zwrócili uwagę, że "filmy autorskie, które na rynku polskim odniosły umiarkowany sukces frekwencyjny (ze względu na różne czynniki, np. ograniczoną dystrybucję i niewielką liczbę kopii) okazały się jednocześnie wielkimi wydarzeniami na międzynarodowych festiwalach filmowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia." Podkreślono, że "dofinansowane przez Instytut filmy znajdowały się co roku w czołówce najchętniej oglądanych filmów" w polskich kinach.

Kontrolerzy Izby stwierdzili także, że "Instytut podejmował działania w celu poprawy jakości powstających w ramach stypendiów scenariuszy m.in. poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy stypendystom przez Dział Literacki PISF."

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że "funkcjonujący system kontroli, w tym kontroli zarządczej, pozwalał na wykrycie i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości. W ocenie NIK, Instytut wzmocnił kontrolę instytucjonalną poprzez nałożenie na beneficjentów obowiązku zlecenia w trakcie produkcji filmu dwukrotnego audytu przez jedną z firm z listy firm audytorskich posiadających rekomendację PISF."

Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej przez parlament ustawy o kinematografii. Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez dofinansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu. PISF wspiera również promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą. Współfinansuje organizację festiwali, przeglądów, retrospektyw, a także zagraniczne kampanie promocyjne najlepszych polskich filmów. Instytut przeznacza znaczne środki na edukację i upowszechnianie kultury filmowej, jest inicjatorem programów edukacji filmowej jak Filmoteka Szkolna, Akademia Polskiego Filmu i Skrytykuj.pl. PISF współfinansuje modernizację infrastruktury kinowej, a w 2011 roku uruchomił program cyfryzacji kin. Wspiera też doskonalenie zawodowe filmowców i działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Źródło: informacja ze strony PISF: www.pisf.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  styczeń 2020  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27 28 29  30  31
partnerzy: