2013-07-10

Pierwsze nabory programu Kreatywna Europa zostały zapowiedziane na koniec 2013 roku

Kreatywna Europa (Creative Europe) to zaplanowany na lata 2014-2020 program Komisji Europejskiej wspierający europejskie sektory kultury, filmu i kreatywne. Program ma być w dużym stopniu kontynuacją programów Kultura i MEDIA, które wspierały międzynarodowe projekty kulturalne i filmowe w latach 2007-2013.
Obecnie propozycja jest negocjowana pomiędzy państwami członkowskimi w Radzie UE oraz w Parlamencie Europejskim i dopiero po zakończeniu negocjacji i zatwierdzeniu ostatecznego kształtu program będzie ogłoszony i zacznie oficjalnie obowiązywać.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskie nowy program Kreatywna Europa ma składać się z trzech komponentów:
- Kultura,
- MEDIA,
- część międzysektorowa.

Zakładany budżet całego programu to 1,4 miliarda euro.

KTO SKORZYSTA Z PROGRAMU KREATYWNA EUROPA?
Wnioski w programie będą mogły składać instytucje i organizacje (publiczne, pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa) prowadzące działalność kulturalną. Ponad 300 000 twórców i pracowników sektora kultury z Europy poprzez realizację ponadnarodowych projektów będzie mogło dotrzeć do odbiorców w innych krajach. Tysiące organizacji i specjalistów skorzystają ze szkoleń, aby zdobyć nowe umiejętności oraz wzmocnić swoje kwalifikacje z zakresu współpracy międzynarodowej. Wsparta zostanie dystrybucja ponad 1 000 filmów europejskich, które docelową dotrą do publiczności w całej Europie i poza nią. Ponad 5 500 książek i innych dzieł literackich zostanie przetłumaczonych w różnych krajach, co pozwoli autorom europejskim zaistnieć na szerszą skalę a czytelnikom umożliwi dostęp do ich twórczości w ojczystym języku. Kreatywna Europa ma włączyć miliony obywateli do udziału w kulturze.

JAKIE PRIORYTETY DLA SEKTORA KULTURY PRZEWIDUJE KOMISJA EUROPEJSKA NA LATA 2014-2020?

W Programie Kultura 2007-2013 głównym celem było rozwijanie współpracy kulturalnej poprzez mobilność artystów, mobilność dzieł i dialog międzykulturowy. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020, program Kreatywna Europa ma inwestować w sektory kreatywne i kulturę, aby wzmacniać ich konkurencyjność i znacząco przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i spójności społecznej. Drugim celem programu nadal będzie ochrona i promocja różnorodności kulturowej i językowej Europy.

Nowe priorytety, które pojawiają się w Kreatywnej Europie wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury.

Oznacza to, że Kreatywna Europa ma po pierwsze wspierać takie działania, które będą miały na celu rozwijanie międzynarodowych karier artystycznych, tworzenie nowych możliwości zawodowych i zwiększanie umiejętności sektora kultury do konkurencyjnego działania ponadnarodowo zarówno w dziedzinie literatury, jak i filmu, muzyki czy teatru. Dzięki temu artyści mają łatwiej docierać do słuchaczy, widzów itd. w innych krajach europejskich. Po drugie wspierane będzie budowanie nowej publiczności i rozwój już istniejącej na przykład poprzez korzystanie z innowacyjnych metod pracy z publicznością, nowych mediów i interaktywnych narzędzi internetowych. Chodzi o to, aby w perspektywie długofalowej kształtował się pewien gust, aby dzieła europejskie mogły docierać do jak największej liczby odbiorców w różnych krajach i skutecznie konkurować z wszechobecną kulturą angloamerykańską, aby sektor kultury mógł sprostać wyzwaniu jakim jest cyfryzacja i globalizacja, które zmieniają relacje między artystą i publicznością oraz sposób, w jaki sztuka jest dziś tworzona, rozpowszechniania, udostępniana, odbierana, sprzedawana.

KIEDY BĘDĄ OGŁOSZONE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W KREATYWNEJ EUROPIE?

Pierwsze nabory zostały zapowiedziane na koniec 2013 r., jednak opóźnienia nie są wykluczone. W 2013 r. ustalany będzie ostateczny kształt programu i treść Przewodnika Programowego określającego m.in. dokładne zasady ubiegania się o granty i wymagania dotyczące projektów. Komisja nie podała jeszcze informacji o tym, jakiej wielkości granty będą przyznawane, jaki będzie wymagany wkład własny czy też liczba partnerów w projekcie).

Źródło: MEDIA Desk

Nie masz jeszcze konta?
<<  luty 2020  >>
 01
 02  03  04  05  06  07  08
 09  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25 26 27  28  29
partnerzy: