2018-07-26

Ustawa o wspieraniu produkcji audiowizualnej.

Rada Ministrów w dniu 24 lipca br. przyjęła projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce.

Zgodnie z projektem, producenci audiowizualni, koproducenci oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych będą mogli uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na produkcję w naszym kraju.

Wprowadzenie wsparcia finansowego związanego z produkcją powoduje rozwój infrastruktury audiowizualnej w krajach, gdzie realizowana jest duża liczba projektów zagranicznych. Przykładem związanym z przyciąganiem dużych produkcji zagranicznych jest rozbudowa studiów w Irlandii, Czechach, czy Chorwacji. Polska pozostaje jednym z nielicznych państw europejskich, w którym brakuje tego typu rozwiązań (systemy wsparcia finansowego istnieją lub są planowane w 29 państwach Europy). Prowadzi to do stanu, w którym polski rynek audiowizualny przestaje być konkurencyjny w stosunku do pozostałych rynków europejskich.

Przewidziany w projekcie system wsparcia finansowego rozwiązuje najbardziej dotkliwy problem polskiego przemysłu audiowizualnego, który mimo sukcesów artystycznych ostatnich lat i postępującej profesjonalizacji produkcji jest narażony na stagnację. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom nastąpi poprawa warunków funkcjonowania przemysłu audiowizualnego w Polsce i stworzenie nowoczesnego systemu wparcia, które wzmocnią pozycję polskiego sektora audiowizualnego na rynku międzynarodowym, podniosą konkurencyjność krajowych firm działających w branży, a w dłuższej perspektywie przyciągną do Polski poważne inwestycje zagraniczne w tym sektorze.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Będzie ono przyznawane w oparciu o maksymalnie uproszczone procedury kwalifikujące dany projekt do uzyskania dofinansowania. Producent audiowizualny, koproducent lub przedsiębiorca wykonujący usługi na rzecz produkcji utworów audiowizualnych będzie mógł wystąpić do PISF z wnioskiem, który po ocenie formalnej, a także przeprowadzeniu tzw. testu kwalifikacyjnego zawierającego kryteria oceny filmu pod względem kulturowym i sektorowym (chodzi o identyfikację przesłanek kulturowych związanych z utworem oraz ocenę wpływu produkcji danego utworu na rozwój polskiego sektora audiowizualnego) –zawrze umowę, która będzie gwarantowała producentowi późniejszy zwrot części poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie finansowe będzie wypłacane dopiero po zakończeniu produkcji lub jej części i poniesieniu przez producenta wszelkich kosztów z nią związanych, a także po dokonaniu analizy dokumentacji przez niezależną firmę audytorską. System oparty o zwrot części kosztów gwarantuje, że producent audiowizualny do uzyskania wsparcia finansowego poniesie w Polsce określone koszty kwalifikowalne – tylko bowiem od faktycznie poniesionych kosztów będzie mógł otrzymać refundację. Ważne jest także, że przed uzyskaniem wsparcia producent co do zasady uiści należności podatkowe związane z produkcją audiowizualną wykonywaną w Polsce.

Do najważniejszych zalet modelu wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej opartego o refundację kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć m.in.:
• automatyczność procedur kwalifikujących projekt do przyznania wsparcia finansowego;
• transparentność i szybkość procedur oraz łatwość kontroli i oceny wpływu tego systemu na rozwój gospodarczy państwa;
• prostotę obsługi administracyjnej przez zaangażowanie minimalnej liczby podmiotów i osób w funkcjonowanie mechanizmu i dystrybucję środków;
Roczny budżet dofinansowań związany z wprowadzanym systemem wsparcia został określony na poziomie maksymalnie 200 mln zł z uwzględnieniem w kolejnych latach wskaźnika inflacji. Biorąc pod uwagę sąsiednie rynki audiowizualne jest to kwota, która pozwala zaistnieć w świadomości światowych partnerów branżowych.
Aby system był efektywny, wprowadzono obligatoryjne terminy obsługi beneficjentów – 28 dni na rozpatrzenie wniosku i 28 dni na analizę raportu stanowiącego podstawę do wypłaty środków. Sprawność obsługi jest bowiem szczególnie istotna z punktu widzenia konkurencyjności w stosunku do systemów w innych krajach regionu.
W celu zapewnienia przejrzystości, PISF będzie prowadzić jawny rejestr wsparcia produkcji audiowizualnej, zawierający listę podmiotów wnioskujących o zachętę finansową, beneficjentów zachęt, wysokości przyznanych środków oraz poziomu wykorzystania całkowitej wartości dotacji na wsparcie w ciągu roku kalendarzowego.

Projekt zakłada, że co najmniej 10 proc. kwoty przeznaczanej na wsparcie finansowe PISF będzie przyznawał na produkcję filmów i seriali animowanych. W ramach obecnie obowiązujących systemów pomocy publicznej filmy animowane nie otrzymują wsparcia adekwatnego do potrzeb tej części sektora audiowizualnego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.

Źródło: informacja ze strony MKiDN, www.mkidn.pl

Nie masz jeszcze konta?
<<  sierpień 2022  >>
 01  02  03  04  05  06
 07  08  09  10  11  12  13
14 15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
partnerzy: