2020-04-27

Zmiany w Programach Operacyjnych PISF.

W związku z kryzysem w polskiej kinematografii, wywołanym pandemią koronawirusa, Polski Instytut Sztuki Filmowej wprowadził zmiany w Programach Operacyjnych na 2020 rok.

Zmian dokonano w oparciu o rozwiązania wypracowane przez powołany przez Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego zespół ds. kryzysu w branży kinematograficznej. Ostateczny kształt tegorocznych Programów Operacyjnych został zatwierdzony 15 kwietnia br. przez Radę PISF.

Instytut, realizując wnioski z prac zespołu kryzysowego, wdrożył szereg rozwiązań w Programach Operacyjnych, wspierających branżę w czasie epidemii i okresie, który nastąpi bezpośrednio po jej zakończeniu. Najwięcej zmian wprowadzono w PO Produkcja filmowa. Pozostałe zmiany dotyczą PO Edukacja filmowa, PO Upowszechnianie kultury filmowej oraz PO Promocja polskiego filmu za granicą. Poniżej przedstawiono wykaz zmian w poszczególnych programach.

PO Produkcja filmowa

1. Zwiększono o dodatkowe 6 mln zł alokacje związane z priorytetami dofinansowującymi rozwój projektu oraz etap prac scenariuszowych – tym samym nastąpił wzrost całkowitej alokacji Programów Operacyjnych na rok 2020 do kwoty 132 650 000 zł.

2. Zmiany kwot w alokacjach:

Priorytet I Rozwój projektu: 12,17 mln zł;
Film fabularny: 7,6 mln zł;
Film dokumentalny: 1,52 mln zł;
Film animowany (w tym: seria): 3,05 mln zł;
Priorytet X. Dewelopment scenariuszowy: 4,56 mln zł;
Priorytet XI. Stypendia scenariuszowe: 0,77 mln zł.
3. Priorytety I i X – zniesienie ograniczenia liczby wniosków składanych w jednej sesji i prowadzonych przez jednego producenta.

4. Priorytet XI – ograniczenie liczby składanych wniosków do trzech wniosków na wnioskodawcę w sesji.

5. Zmiana w zasadach wkładu własnego w Priorytecie I: „Wnioskując o dofinansowanie, producent jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości minimum 5% wnioskowanego dofinansowania z PISF. Wkład ten może mieć charakter finansowy lub finansowo-rzeczowy. W przypadku wkładu finansowo-rzeczowego, udział wkładu o charakterze rzeczowym nie może być wyższy niż 95% wartości całego wkładu własnego producenta.”

6. Z załącznika do raportu końcowego dot. Priorytetu I usunięto:

lista realizatorów (co najmniej kierownicy pionów operatorskiego, scenograficznego) wraz z ich oświadczeniami o wstępnej woli udziału w przedsięwzięciu;
potwierdzona obsada (co najmniej główne role) wraz z oświadczeniami aktorów o wstępnej woli udziału w przedsięwzięciu.
7. Usunięto z Priorytetu I i X zapis: „Jeżeli producent realizuje równocześnie trzy projekty z dofinansowaniem PISF na etapie Rozwoju projektu, nie może złożyć kolejnego wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Rozwój projektu.”

8. Usunięto z Priorytetu I zapis: „Producent, który otrzymał dofinansowanie trzech projektów na etapie Rozwoju projektu, z których żaden nie został następnie złożony i przyjęty formalnie do rozpatrzenia przez Komisje Ekspertów o dofinansowanie produkcji, traci na trzy lata prawo do ubiegania się o dofinansowanie Rozwoju projektu; także w przypadku, jeśli którykolwiek z tych trzech projektów przekazał drogą cesji innemu producentowi. Ostateczny termin złożenia wniosku o dofinansowanie produkcji upływa po dwóch latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie raportu końcowego z wykonanego Rozwoju projektu.”

9. Dodano nowy termin sesji:

Sesja IIa/2020: 18.05-24.05.2020.

10. W Priorytecie I – zmiana wymaganych załączników do wniosku: „treatment lub scenariusz” w miejsce obowiązkowych obydwu załączników.

11. We wszystkich wnioskach do wszystkich priorytetów brak obowiązku potwierdzenia tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenia przysięgłe wymagane są do zawarcia umowy).

12. Zmiana wysokości i liczby rat w Priorytecie XI:

I rata 70% kwoty dofinansowania po podpisaniu przez stypendystę umowy z PISF;

II rata 30% kwoty dofinansowania po złożeniu scenariusza.

13. Zmiana definicji filmu trudnego: „film, którego treść i forma mają charakter artystycznie ambitny i który ma ograniczone walory komercyjne lub którego produkcja jest utrudniona z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od producenta”.

14. W Priorytecie I zmiana wysokości rat i liczby rat: I rata 90%, druga 10%.

15. W Priorytetach II-IV oraz VI-VIII zmiana wysokości rat: I rata 80%, druga rata 10%, trzecia rata 10%.

16. Usunięto wymóg składania listu intencyjnego od dystrybutora kinowego.

17. Wszędzie, gdzie w PO Produkcja Filmowa jest mowa o filmach przeznaczonych do pierwszej eksploatacji w kinie, dodano zapis „lub serwisie VOD”.

18. Usunięto zapis: „wniosek o dofinansowanie produkcji kolejnego filmu reżysera może być składany pod warunkiem, że poprzedni film w jego reżyserii, współfinansowany przez PISF na etapie produkcji, został odebrany podczas co najmniej jednego pokazu zorganizowanego przez producenta. W przypadku, gdy film nie został odebrany, ale produkcja jest zaawansowana, producent może ubiegać się o promesę, dotyczącą finansowania kolejnego przedsięwzięcia z reżyserem, którego film nie został odebrany, ale jedynie w szczególnych przypadkach, a wnioskodawca musi uzyskać na to zgodę Dyrektora PISF przed rozpoczęciem naboru wniosków w sesji”.

19. W całym PO Produkcja filmowa zniesiono wymóg odejmowania wartości wkładów rzeczowych własnych producenta od kwoty stanowiącej podstawę obliczania narzutu kosztów ogólnych.

PO Edukacja filmowa i PO Upowszechnianie kultury filmowej

1. Powrót do kosztorysów sprzed roku. Kosztami kwalifikowanymi są:

koszty przygotowania i zarządzania przedsięwzięciem (w tym wynagrodzenia dyrektorów i koordynatorów);
wszystkie koszty obsługi przedsięwzięcia (w tym koszty osobowe);
koszty dotyczące podróży i noclegów (organizatorów, twórców, gości);
koszty cateringu.
2. Nowe pozycje w kosztorysach związane z działalnością online:

PO Upowszechnianie kultury filmowej, Priorytet I Festiwale filmowe – nowa pozycja w kosztorysie: „koszty obsługi festiwalu online”;
PO Upowszechnianie kultury filmowej, Priorytet II Inicjatywy filmowe – nowa pozycja „koszty obsługi projektów online” w kosztorysach przedsięwzięć: 1) organizacja przeglądów i innych wydarzeń filmowych o charakterze lokalnym; 2) działalność kin studyjnych i lokalnych; 4) organizacja kongresów, konferencji i sympozjów, mających na celu pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o filmie; 5) organizacja konkursów filmowych, wystaw oraz innych wydarzeń promujących sztukę filmową; 6) inne działania realizujące cele Priorytetu II.
Wszystkie Priorytety w PO Edukacja filmowa – nowa pozycja: „koszty obsługi projektów edukacyjnych online”.
PO Promocja polskiego filmu za granicą

1. W priorytetach Promocja polskiego filmu za granicą i Dystrybucja polskiego filmu za granicą przywrócenie możliwości wykazania wolontariatu i umów barterowych w minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, który powinien wynosić 10% całości budżetu przedsięwzięcia.

2. W priorytecie Promocja polskiego filmu za granicą w zadaniach 3. (organizowanie poza granicami kraju imprez, promujących dorobek polskich twórców filmowych oraz polską twórczość filmową – przeglądy, retrospektywy, wystawy, konferencje) i 5. (organizowanie i współorganizowanie z partnerami zagranicznymi szkoleń, warsztatów, prezentacji dla przedstawicieli branży filmowej) nowa pozycja w kosztach kwalifikowanych „koszt obsługi przedsięwzięcia online”.

3. Możliwość przedłużenia ważności decyzji o 6 m-cy we wszystkich priorytetach za zgodą Dyrektora.

4. W priorytecie Dystrybucja polskiego filmu za granicą możliwość złożenia wniosku bez zachowania terminu 6 tyg przed datą rozpoczęcia dystrybucji za zgodą Dyrektora.

5. W priorytecie Dystrybucja polskiego filmu za granicą możliwość złożenia wniosku na dystrybucję w serwisach VOD za zgodą Dyrektora.

Opis Programów Operacyjnych PISF na rok 2020 wraz z trybem naboru i wyboru wniosków dostępny jest tutaj.

Nie masz jeszcze konta?
<<  marzec 2023  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
26 27  28  29  30  31
partnerzy: