2020-04-03

Zmiany w Ustawie o Kinematografii.

Wprowadzono dwie zmiany do Ustawy o Kinematografii z dnia 30 czerwca.

Zgodnie z nowelizacją definicja filmu zostaje rozszerzona jest nim „również utwór, który z powodu okoliczności niezawinionych nie został wyświetlony w kinie.”

Druga zmiana dotyczy zwolnienia z konieczności przesyłania przez podmiot prowadzący kino danych do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Filmem jest utwór dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość, wyrażającą akcję (treść) w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przewidziany do wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Filmem jest również utwór, który z powodu okoliczności niezawinionych nie został wyświetlony w kinie.”;

2) w art. 19a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku nieosiągania przez podmiot prowadzący kino przychodów, o których mowa w ust. 1, lub gdy wszystkie dane, o których mowa w ust. 1, jakie zobowiązany jest podmiot prowadzący kino przekazywać Instytutowi wynoszą 0, podmiot prowadzący kino jest zwolniony z konieczności przesyłania danych w okresach, o których mowa w ust. 3. W przypadku osiągnięcia przez podmiot prowadzący kino przychodów, o których mowa w ust. 1, lub gdy jakakolwiek dana, o której mowa w ust. 1, wynosi więcej niż 0, podmiot prowadzący kino jest zobowiązany niezwłocznie rozpocząć przekazywanie danych, o których mowa w 142 ust. 1.”.

Wymienione poniżej zmiany wprowadza Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Pełna treść ustawy >>Nie masz jeszcze konta?
<<  marzec 2023  >>
 01  02  03  04
 05  06  07  08  09  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
26 27  28  29  30  31
partnerzy: